Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dokumenty

  1. Statut Szkoły
  2. Regulamin ubioru
  3. Kryteria ocen z zachowania – klasy IV-VIII.
  4. Kryteria ocen z zachowania – klasy I-III.
  5. Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy
  6. Procedury reagowania w sytuacji zagrożenia obowiązujące na terenie SP55
  7. Karta zwolnienia ucznia
  8.  Procedury bezpieczeństwa COVID 191
  9. Oświadczenie rodzica w związku z pobytem na terenie szkoły

UWAGA!

Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej. Poszczególnym formom aktywności przypisano jedną z czterech wag:

x4 – I-III miejsca w międzyszkolnych konkursach lub międzyszkolnych zawodach sportowych;

x3 –sprawdziany/prace klasowe, prace stylistyczne (dłuższa forma tekstowa) pisana na zajęciach lekcyjnych, prace długoterminowe o podwyższonym stopniu trudności, IV-X i niższe miejsce w konkursie międzyszkolnym/zawodach sportowych

x2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, czytanie ze zrozumieniem, I-III miejsce w konkursie szkolnym, wypracowanie (krótka forma tekstowa) pisana na zajęciach lekcyjnych

x1 – aktywność, prace domowe, praca w grupach, udział w konkursie szkolnym/zawody szkolne

Jeżeli oceny cząstkowe są waloryzowane „+” lub „-” do obliczenia średniej stosujemy następujące odpowiedniki:

5+ = 5,5,   5- = 4,75,   4+ = 4,5, 4- = 3,75,   3+ = 3,5,   3- = 2,75,  2+ = 2,5,  2- = 1,75.

 Wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej

Wartość średniej ważonej

ocena

               1,51 – 2,50

dopuszczający

               2,51 – 3,59

dostateczny

               3,60 – 4,59

dobry

               4,60 – 5,29

bardzo dobry

                5,30 – 6

celujący

Uwaga!

w sytuacji, gdy, w momencie wystawienia oceny przewidywanej  na semestr/ koniec roku z danego przedmiotu, średnia wskazuje zakres 1.51- 1.56, nauczyciel, biorąc pod uwagę zaplanowane w przyszłości sprawdziany wiedzy i umiejętności, może wystawić ocenę niedostateczną jako planowaną. Ocena taka ma wyłącznie charakter informacyjny i stanowi ostrzeżenie, że brak zaangażowania ze strony ucznia w przyszłości może spowodować obniżenie obecnej średniej, co w konsekwencji może skutkować oceną niedostateczną na semestr/ koniec roku szkolnego.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną;

Dokładne kryteria wystawienia oceny śródrocznej podane są w przedmiotowych systemach oceniania;

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w równym stopniu bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia z I i II semestru. Ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawia średniej ważonej z ocen cząstkowych z całego roku szkolnego;

 Strój odświętny (galowy) jest obowiązkowym strojem ucznia SP55 w czasie ważnych uroczystości szkolnych i podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz:

Dla dziewcząt: biała, gładka  koszulowa bluzka, spódnica (o długości co najmniej tuż przed kolano) lub długie spodnie w kolorze czarnym (granatowym lub brązowym)  lub sukienka koloru biało-czarnego, czarnego lub granatowego (o długości co najmniej tuż przed kolano).

Dla chłopców: biała lub czarna, gładka koszula, długie spodnie w kolorze czarnym (granatowym lub brązowym).