Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dokumenty

  1. Statut Szkoły
  2. Regulamin ubioru
  3. Kryteria ocen z zachowania – klasy IV-VIII.
  4. Kryteria ocen z zachowania – klasy I-III.
  5. Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy
  6. Procedury reagowania w sytuacji zagrożenia obowiązujące na terenie SP55
  7. Karta zwolnienia ucznia
  8.  Procedury bezpieczeństwa COVID 191
  9. Oświadczenie rodzica w związku z pobytem na terenie szkoły

UWAGA!

Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej. Poszczególnym formom aktywności przypisano jedną z czterech wag:

x4 – I-III miejsca w międzyszkolnych konkursach lub międzyszkolnych zawodach sportowych;

x3 –sprawdziany/prace klasowe, prace stylistyczne (dłuższa forma tekstowa) pisana na zajęciach lekcyjnych, prace długoterminowe o podwyższonym stopniu trudności, IV-X i niższe miejsce w konkursie międzyszkolnym/zawodach sportowych

x2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, czytanie ze zrozumieniem, I-III miejsce w konkursie szkolnym, wypracowanie (krótka forma tekstowa) pisana na zajęciach lekcyjnych

x1 – aktywność, prace domowe, praca w grupach, udział w konkursie szkolnym/zawody szkolne

Jeżeli oceny cząstkowe są waloryzowane „+” lub „-” do obliczenia średniej stosujemy następujące odpowiedniki:

5+ = 5,5,   5- = 4,75,   4+ = 4,5, 4- = 3,75,   3+ = 3,5,   3- = 2,75,  2+ = 2,5,  2- = 1,75.

 Wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej

Wartość średniej ważonej

ocena

               1,51 – 2,50

dopuszczający

               2,51 – 3,59

dostateczny

               3,60 – 4,59

dobry

               4,60 – 5,29

bardzo dobry

                5,30 – 6

celujący

Uwaga!

w sytuacji, gdy, w momencie wystawienia oceny przewidywanej  na semestr/ koniec roku z danego przedmiotu, średnia wskazuje zakres 1.51- 1.56, nauczyciel, biorąc pod uwagę zaplanowane w przyszłości sprawdziany wiedzy i umiejętności, może wystawić ocenę niedostateczną jako planowaną. Ocena taka ma wyłącznie charakter informacyjny i stanowi ostrzeżenie, że brak zaangażowania ze strony ucznia w przyszłości może spowodować obniżenie obecnej średniej, co w konsekwencji może skutkować oceną niedostateczną na semestr/ koniec roku szkolnego.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną;

Dokładne kryteria wystawienia oceny śródrocznej podane są w przedmiotowych systemach oceniania;

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w równym stopniu bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia z I i II semestru. Ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawia średniej ważonej z ocen cząstkowych z całego roku szkolnego;

 Strój odświętny (galowy) jest obowiązkowym strojem ucznia SP55 w czasie ważnych uroczystości szkolnych i podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz:

Dla dziewcząt: biała, gładka  koszulowa bluzka, spódnica (o długości co najmniej tuż przed kolano) lub długie spodnie w kolorze czarnym (granatowym lub brązowym)  lub sukienka koloru biało-czarnego, czarnego lub granatowego (o długości co najmniej tuż przed kolano).

Dla chłopców: biała lub czarna, gładka koszula, długie spodnie w kolorze czarnym (granatowym lub brązowym).