bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady funkcjonowaia szkoły

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:
1. Obowiązek szkolny:

 • zapisy do szkoły - zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły,
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki,

2. Sprawy administracyjne:

 • zezwolenia i zwolnienia - indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły),
 • wydawanie legitymacji uczniowskich - wydaje sekretariat,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów,


3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni,

4. Sprawy kadrowe - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
5. Sprawozdawczość - raporty i sprawozdania,
6. Archiwum:

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen,
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły.Opublikował: Agnieszka Klekot
Publikacja dnia: 04.08.2014
Podpisał: Agnieszka Klekot
Dokument z dnia: 25.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 930