KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

             Dla właściwego realizowania nałożonych na szkołę zadań, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Państwa i Państwa dzieci. Ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne, jeśli chcecie Państwo korzystać z usług naszej placówki. Zbieramy tylko te dane, do przetwarzania których obligują nas przepisy prawa oświatowego. Zapewniamy, że placówka nasza należycie chroni Państwa prywatność, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów i wdrażając procedury mające na celu bezpieczeństwo danych osobowych.

         W związku z powyższym informujemy:

 

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 55 w Łodzi im. Eugeniusza Lokajskiego, Łódź, ul. Mackiewicza 9, reprezentowana przez dyrektora.

 

 

  • przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie, na podstawie przepisów prawa i w celach określonych w tychże przepisach. Aktami prawnymi regulującymi te kwestie są:

 

èrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

èustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

èustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

èustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi

 

·    państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego instytucjom
i organom, na podstawie odpowiednich przepisów. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń, operatorom poczty elektronicznej itp.

 

·    Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres określony w przepisach, w tym przepisach dotyczących archiwizacji.

 

·    w przypadkach nie uregulowanych przepisami, dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zgoda taka ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków dla Państwa i Państwa dzieci. Pamiętajcie Państwo, że wyrażoną zgodę wolno wam w każdej chwili wycofać. Należy
w tym celu skontaktować się z wychowawcą, dyrekcją szkoły lub inspektorem ochrony danych, bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków, ale też nie działa wstecz.

 

·    macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a także do sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne

 

·    macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Najlepiej zrobić to korzystając z narzędzi dostępnych na stronie www.uodo.gov.pl