Szanowni Państwo!
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie (UE)2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w Szkole Podstawowej nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego w Łodzi
na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego w Łodzi jest: Dyrektor - Anna Sendor
2.Inspektor ochrony danych osobowych zostanie wyznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Do momentu wyznaczenia IOD w sposób określony w art.10 ust 1 na podstawie art.158 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000) w okresie przejściowym powołany w szkole ABI pełni funkcję IOD do dnia 1 września 2018 roku.
4.Administrator danych osobowych - Dyrektor - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.
5.Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki. Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Archiwizowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.
8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 5 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
10.Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11.Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
13.Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
14.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.