DOKUMENTY SZKOŁY

  1. Statut Szkoły

2. Regulamin ubioru

3. Kryteria ocen z zachowania – klasy IV-VIII.

4. Kryteria ocen z zachowania – klasy I-III.

5. Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy

6.Procedury reagowania w sytuacji zagrożenia obowiązujące na terenie SP55

7. Karta zwolnienia ucznia

procedury bezpieczeństwa COVID 191

 informacja dla rodziców- 25 maja 2020

oświadczenie rodzica w związku z pobytem na terenie szkoły

 

UWAGA!!!!

Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej. Poszczególnym formom aktywności przypisano jedną z czterech wag:

x4 – I-III miejsca w międzyszkolnych konkursach lub międzyszkolnych zawodach sportowych;

x3 –sprawdziany/prace klasowe, prace stylistyczne (dłuższa forma tekstowa) pisana na zajęciach lekcyjnych, prace długoterminowe o podwyższonym stopniu trudności, IV-X i niższe miejsce w konkursie międzyszkolnym/zawodach sportowych

x2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, czytanie ze zrozumieniem, I-III miejsce w konkursie szkolnym, wypracowanie (krótka forma tekstowa) pisana na zajęciach lekcyjnych

x1 – aktywność, prace domowe, praca w grupach, udział w konkursie szkolnym/zawody szkolne

Jeżeli oceny cząstkowe są waloryzowane „+” lub „-” do obliczenia średniej stosujemy następujące odpowiedniki:

5+ = 5,5,   5- = 4,75,   4+ = 4,5, 4- = 3,75,   3+ = 3,5,   3- = 2,75,  2+ = 2,5,  2- = 1,75.

 Wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej

Wartość średniej ważonej

ocena

               1,51 – 2,50

dopuszczający

               2,51 – 3,59

dostateczny

               3,60 – 4,59

dobry

               4,60 – 5,29

bardzo dobry

                5,30 – 6

celujący

 

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną;

Dokładne kryteria wystawienia oceny śródrocznej podane są w przedmiotowych systemach oceniania;

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w równym stopniu bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia z I i II semestru. Ocena końcoworoczna jest wystawiana na podstawia średniej ważonej z ocen cząstkowych z całego roku szkolnego;


 Strój odświętny (galowy) jest obowiązkowym strojem ucznia SP55 w czasie ważnych uroczystości szkolnych i podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz:

Dla dziewcząt: biała, gładka  koszulowa bluzka, spódnica (o długości co najmniej tuż przed kolano) lub długie spodnie w kolorze czarnym (granatowym lub brązowym)  lub sukienka koloru biało-czarnego, czarnego lub granatowego (o długości co najmniej tuż przed kolano).

Dla chłopców: biała lub czarna, gładka koszula, długie spodnie w kolorze czarnym (granatowym lub brązowym).