Zamówienia publiczne

BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ 4-TOROWEJ I SKOCZNI W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 55 W ŁODZI, UL. MACKIEWICZA 9

nr postępowania: 1/SP55/2019

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov./ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a5fa7441-a53e-494d-8bf5-2825d72589df

ogłoszenie o przetargu

strona tytułowa oferty

formularz ofertowy

specyfikacja istotnych warunkow zamówienia

oswiadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu

oswiadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

wykaz osób

wykaz robót budowlanych

wzór pisemnego zobowiązania dodania do dyspozycji niezbędnych zasobów

przynależność do grupy kapitałowej

przedmiar- bieżnia

wzór umowy

opis techniczny

STWiOR

oświadczenie wykonawcy

oświadczenie wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21 czerwca 2019

informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania przetargowego w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi

wynik


Opublikował: Joanna Kowalska-Pieskow
Publikacja dnia: 08.07.2019
Podpisał: Joanna Kowalska-Pieskow
Dokument z dnia: 04.06.2019
Dokument oglądany razy: 564
11.08.2020 // szkola55.pl/bip