zapytania ofertowe

 Łódź,14.06.2018 r.


Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dotyczących wynajmu kuchni i stołówki
w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi.


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania ofert przetargowych na:

Wynajem pomieszczeń oraz prowadzenie stołówki i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi ul. Mackiewicza 9.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało pięć firm.

Lp. Nazwa oraz adres firmy Cena obiadu Uwagi
1. „Gastro-All” Karolina Trześniewska
Ul. Odzieżowa 21/2
95-100 Zgierz 6,70 zł. Firma obecnie wynajmująca stołówkę i kuchnię w Szkole Podstawowej nr 55.
2. Catermed S.A.
Ul. Ks.Siemaszki 15a
31-201 Kraków 7,40 zł.
3. „Myślę więc jem” Gadomski Piotr
Ul. Więckowskiego 1
90-273 Łódź 6,55 zł.
4. Sylwia Frączek
Ul. Pienista 51 a m 18
94-109 Łódź 6,50 zł. Brak referencji, brak działalności gospodarczej.
5. PHU Aleksandra
Ul. Piramowicza 4/13
90-254 Łódź 6,60 zł.

Wyłoniono Firmę:

Nazwa: „Myślę więc jem” Piotr Gadomski

Adres siedziby : ul. Więckowskiego 1

NIP: 658-141-78-50
REGON: 292907073

Oferującą pełen obiad za kwotę 6,55 zł. brutto.

Której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na:
• Niską cenę pełnego obiadu
• Własną uprawę ekologicznych ziemniaków
• Możliwość przygotowywania indywidualnych diet różnego rodzaju
• Duża ilość załączonych referencji
• Działalność gospodarcza prowadzona od 1989 roku.
(uzasadnienie wyboru ofert)Łódź, 14.05.2018 r.


Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert dotyczących remontu szatni
w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi.


W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania ofert przetargowych na:

Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 55 w Łodzi ul. Mackiewicza 9.

Na zapytanie ofertowe odpowiedziała jedna firma.

Lp. Nazwa oraz adres firmy Oferta cenowa Uwagi
1. „Diversity” Sp. Z o. o.
Ul. Wojska Polskiego 10/3
25-364 Kielce 123 000,00 zł. brutto brak
2.

Wyłoniono Firmę:

Nazwa: „Diversity” Sp. Z o. o.

Adres siedziby : ul. Wojska Polskiego 10/3, Kielce

NIP: 657-28-46-014
REGON: 260361593

Oferującą kosztorys wykonania prac na kwotę 123 000,00 zł. brutto.


ZAPYTANIE OFERTOWE- STOŁÓWKA 2018

Łódź, dn.09.05.2018 r.

Dotyczące wynajmu pomieszczeń oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 55 ul. Mackiewicza 9 w Łodzi.

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź,
tel. 42 251 88 22
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Dotyczące wynajmu pomieszczeń oraz prowadzenia stołówki i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 55 ul. Mackiewicza 9 w Łodzi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Po wynajęciu od szkoły pomieszczeń kuchni oraz stołówki Najemca zobowiązany będzie do prowadzenia stołówki na następujących zasadach:
a) codzienne przygotowanie (zgodnie z normami żywieniowymi) i wydawanie obiadów dla żywienia zbiorowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi , z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany dotyczące czasu i terminów wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia obu stron.
b) koszt jednego pełnowartościowego obiadu dla ucznia może wynosić maksymalnie 6,70 zł ,
c) koszt obiadów dla innych osób wg własnej kalkulacji,
d) stawka czynszu za wynajem powierzchni kuchni i stołówki wynosi 1757,66 zł. brutto miesięcznie. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zwiększenia stawki wynajmu jeżeli w czasie trwania umowy nastąpi, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego zmiana stawek, opłat lub zmian okoliczności mających wpływ na wysokość czynszu lub kosztów świadczonych usług dodatkowych. Wynajmujący zawiadomi Najemcę o okolicznościach uzasadniających zmianę wysokości stawki czynszu i stawek opłat dodatkowych, a Najemca zobowiązuje się płacić czynsz i opłaty dodatkowe w zmienionej wysokości.
e) inne zasady zostaną określone w umowie najmu.
f) Minimum dwu tygodniowe jadłospisy będą wywieszane w stołówce szkolnej oraz przedkładane dyrektorowi szkoły.

g) ceny obiadów na okres każdego roku szkolnego do dnia 31 sierpnia uzgadniane będą z dyrektorem szkoły. Akceptacja ceny przedstawiana będzie na piśmie. Brak powyższej akceptacji jest podstawą rozwiązania umowy.

h) utrzymywanie czystości i porządku na terenie kuchni zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz zapewnienie czystości podczas przygotowywania posiłków.

i) przyjmowanie wpłat za wydawane posiłki, odliczanie opłat za dni , w których uczeń jest nieobecny pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w tym samym dniu do godziny 9:00.

J) Oferent od dnia obowiązywania umowy najmu pokrywa wszelkie koszty utrzymania kuchni związane z jej funkcjonowaniem (w tym ze sprawnością urządzeń, przeglądami technicznymi, stanem technicznym pomieszczeń, zatrudnieniem pracowników, zakupem środków czystości, zakupem produktów żywnościowych, utylizacją odpadów.

k) Oferent nie może podnająć innemu podmiotowi wynajmowanych pomieszczeń.

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Oferenta jakości wykonywanych usług.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 08.06.2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 55 ul. Mackiewicza 9 w Łodzi.


Łódź, dn. 26.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- SZATNIA 2018

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do 30 tyś. euro w Szkole Podstawowej Nr 55 ul. Mackiewicza 9 w Łodzi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: „Remont pomieszczeń szatni dla uczniów w budynku szkolnym przy ul. Mackiewicza 9”

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 55
Ul. Mackiewicza 9
91-349 Łódź
Tel. 42 251 88 22
e-mail: szkola55@poczta.onet.pl

Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń szatni dla uczniów w budynku szkolnym przy ul. Mackiewicza 9

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac:
• Wymiana drzwi i stolarki drzwiowej do kilku pomieszczeń.
• Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia .
• Malowanie ścian i sufitów.
• Wymiana podłóg na płytki antypoślizgowe.
• Zakup i montaż ławek szatniowych.
• Utworzenie dyżurki szkolnej
Gwarancja na wykonane prace musi wynosić co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Zapraszamy do dokonania wizji lokalnej w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Termin realizacji zamówienia :
Od 25 czerwca do 15 sierpnia 2018 roku

Termin składania oferty:
20 kwiecień 2018 r. do godz. 12:00
Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą elektroniczną na adres: szkola55@poczta.onet.pl w tytule wiadomości podając „Remont pomieszczeń szatni dla uczniów”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt z Zamawiającym:
Szczegółowych informacji udziela: Anna Sendor dyrektor szkoły, tel: 42 251 88 22
Oferta Powinna zawierać w szczególności:
• Oznaczenie oferenta
• Dane teleadresowe oferenta w tym numer kontaktowy
• Oferowaną ceną brutto (z VAT) za realizację przedmiotu zamówienia
Forma realizacji przedmiotu zamówienia:
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Opublikował: Joanna Kowalska-Pieskow
Publikacja dnia: 22.06.2018
Podpisał: Joanna Kowalska-Pieskow
Dokument z dnia: 12.04.2018
Dokument oglądany razy: 866
11.08.2020 // szkola55.pl/bip